Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR DELSBO KÖR- & RIDSÄLLSKAP

Bildad den 29/5 2005. Ändrade av årsmöte den 24/3 2007§1 Ändamål

Delsbo kör- och ridsällskap är en idéell förening som verkar i Dellenbygden.

Föreningen ska erbjuda en mötesplats för hästintresserade barn, ungdomar och vuxna.

Föreningens verksamhet ska präglas av samarbete, kvalitet och utveckling.

Föreningens verksamhet ska ge utbildning i god och säker hästkunskap på flera nivåer och i flera discipliner.


§2 Säte

Föreningen har sitt säte i Delsbo.


§3 Medlemskap

Envar som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift antages som medlem.

Person som gjort sig känd som olämplig och som därmed motarbetat föreningens syfte kan förvägras medlemskap.


§4 Avgifter

Medlem avlägger årsavgift vars storlek, efter förslag från styrelsen, fastställes av årsmötet.

Årsavgiften ska erläggas på så sätt styrelsen fastställer.


§5 Utträde och uteslutning

Medlem som under tre månader underlåtit att betala årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.


Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller eljest handlar på sådant sätt att rid- och körsportens anseende skadas.

Uteslutningen ska föregås av ett meddelande till vederbörande som därefter har 14 dagar att inkomma med yttrande i ärendet.


§6 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är allmänna möten. Dessa är årsmötet samt extra allmänt möte.

Däremellan beslutar styrelsen. Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter till särskilda arbetsgrupper.


§7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.


§8 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhällig allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande, med minst en månads mellanrum, allmänna möten varav det ena årsmöte.


För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande, med minst en månads mellanrum, allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar är ense om beslutet. I samband med upplösning beslutar sista allmänna mötet hur det ska förfaras med föreningens tillgångar och handlingar.


§9 Omröstning vid allmänt möte

Varje medlem som fyllt 15 år äger en röst.

Omröstning sker öppet, dock ska personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas.

Samtliga ärenden, utom §8 Stadgeändring och upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid omröstning som ger lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad ska lotten avgöra.


§10 Årsmöte

Årsmöte äger rum senast sista mars.

Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst fyra veckor i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer.

Förslag från medlem som ska upptas till beslut på årsmöte ska skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmöte. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen ska ingå i kallelsen eller i kallelsen meddelas var förslag finns tillgängliga.


§11 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande

 2. Val av mötessekreterare

 3. Val av justerare tillika rösträknare

 4. Upprättande av röstlängd

 5. Fastställande av dagordning

 6. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst

 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av resultat- och balansräkning

 8. Revisorernas berättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Behandling av ungdomssektionens samt eventuella övriga sektioners verksamhetsberättelse.

 1. Beslut om antal styrelseledamöter samt suppleanter

 2. Val av ordförande för föreningen

 3. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

 4. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot samt suppleant

 5. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

 6. Val av valberedning

 7. Val av eventuell sektion

 8. Fastställande av årsavgift

 9. Stadgeenligt inkomna förslag från medlemmar eller styrelse

§12 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då det behövs enligt §8, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna så begär eller då revisorerna så begär.

Styrelsen ska anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse ska utfärdas minst tio dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.


Vid extra allmänt möte ska punkterna 1 tom 6 från §11 förekomma samt det eller de ärenden som föranlett mötet. Andra ärenden får inte förekomma.


§13 Valberedningen

Valberedningen består av tre ledamöter varav en utses till sammankallande. Sammankallande väljs på 1 år, en ledamot väljs på 2 år och en ledamot väljs på 3 år.

Medlem i föreningen får, senast tio dagar före möte vid vilket val förekommer, till valberedningen inlämna förslag på kandidater.

Sammankallande har att vid mötet meddela de namnförslag som inkommit samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum.

Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.


Även förslag på valberedningsledamöter meddelas men valberedningen avger inte i detta fall något eget förslag.


§14 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

I styrelsen ingår även en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte suppleant.

De har inte rösträtt.

Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.


Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst 2 ledamöter så påfordra.

Kallelse ska vara ledamöter och ersättare tillhanda senast 1 vecka före mötet.

Vid styrelsemötet ska protokoll föras som justeras av ordförande och justerare.


§15 Styrelsens åliggande

Styrelsen ska:

 1. Verka för föreningens syfte i enlighet med stadgarna och ansvara för den löpande verksamheten.

 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten.

 3. Handha och ansvara för föreningens medel.

 4. Ansvara för eventuellt anställd personal.

 5. Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att verksamhets- och förvaltningsberättelse upprättas och senast tre veckor före årsmötet underställs revisorerna för granskning.

 6. Bestämma dag och plats för allmänna möten.

 7. Förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.

 8. Där inte särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter, andra organisationer mfl.

 9. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.


§16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§17 Ungdomssektionen

Inom föreningen ska finnas en ungdomssektion. Sektionen ska vara organ för de frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar.

Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar.

Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.


§18 Övriga sektioner

Föreningen kan organisera sig i ytterligare sektioner som fastställes av allmänt möte.
Uppdaterad: 13 DEC 2013 12:54 Skribent: Emma Berg

Vill du vara med och sponsra föreningen? Vänligen kontakta This is a mailto link

TACK!

 

 Asplinds entreprenad AB

mail.google.com

logga...

blobid60.png

löfstrandsrör

blobid61.png

Nya Konditoriet i Delsbo

sens

 

Urban Brink

 

Postadress:
Delsbo KRS - Ridsport
Sunnansjövägen 16
82470 Delsbo

Kontakt:
Tel: 0722115459
E-post: This is a mailto link

Se all info