Hoppa till sidans innehåll

Uppstallning hos oss?


UPPSTALLNING HOS DELSBO KÖR- OCH RIDSÄLLSKAP

Vi erjuder uppstallnig i flera utföranden om du så är intresserad av en tillfällig uppstallning eller en uppstallning på delinackordering i vårat stall. Möjlighet till kallhyra finns också.

 (PDF-fil för nedladdning, klicka HÄR).

Hyresvärd: Delsbo kör & Ridsällskap Org.nr: 802414-9810

Sunnansjövägen 16, 820 60 Delsbo

Bg: 5679-4332, Swish 123 552 77 83

Tel: 0653-104 12, dock svårt att få svar, hellre skicka ett mail till vår e-post: This is a mailto link 

 

 

Hästägare:_________________________________________________

 

Person/org.nummer:_________________________________________

 

Adress:___________________________________________________

 

Telefon:___________________________________________________

E-postadress:______________________________________________

 

Hästens namn:_____________________________________________

 

Härstamning:______________________________________________

Färg: ____________________________________________________

Tecken: __________________________________________________

 

Stamboks/reg. nummer:_______________________ Chipnummer:_______________________________

Typ av uppstallning:                    

Delinackordering ____   Kallhyra_____      (kryssa i valt alternativ)

 

Jag har läst Avtal och bilagan Välkomstbrev och förbinder mig att följa dessa. Kryss för ja:_____          

 

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar som vardera parten tar del av.

 

Delsbo den: _________________________________________________________

 

 Hyresgästens underskrift och namnförtydligande

_________________________________________________________

 

Hyresvärdens underskrift och namnförtydligande

_________________________________________________________

 

 

Avtal avseende uppstallning av häst hos Delsbo kör- och ridsällskap.

Detta avtal är upprättat under nedan angivet datum angående uppstallning av häst på Delsbo kör- & ridsällskaps anläggning.

 

Delinackordering

2300 kr/mån för ridhäst

2070 kr/mån för ponny

Kallhyra utebox

800 kr

 

Faktureringsavgift tillkommer.

Ändring av stallhyran meddelas senast 1 månad i förväg.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vad ingår i avtalet för delinackordering? 

I avtalet ingår att ridskolans personal fodrar på morgonen med av hyresgästen iordninggjort foder och släpper ut (inkl. täckespåläggning, ej täckesbyte) hästen/ponnyn på morgonen, måndag till och med fredag. Under helg sköts detta delvis av personal men även av hästägare och ridelever. Även lunchfodring och kvällsfodring med av hästägaren iordninggjort hö ingår.

Hösilage upp till 10 kg för häst och upp till 8 kg för ponny. Hästen får inte överutfodras, allt som hästen får ska den äta upp. Kilo foder som ej utnyttjas får ej överlåtas till annan häst.

Uppstallning sker på av hyresvärden anvisad plats. 

Plats för utrustning ges i anvisad sadelkammare.

Tillgång ges till anvisad hage. 

 

Vad ingår i avtalet för kallhyra?

Anvisad box och hage, el och vatten.

All övrig skötsel, foder, strö mm ombesörjes och bekostas av hyresgästen.

--------------------------------------------------------------------------------------


Hästens skick

Hyresgästen garanterar vid tecknande av detta avtal, att hästen ej under de tre senaste veckorna inte uppvisat symptom på smittsam sjukdom och ej heller under de tre senaste veckorna varit utsatt för smitta.

 
Hästen ska vara välhanterad och passa in i ridskolans miljö. Om Hästen uppvisar ett svårhanterbart beteende kan avtalet sägas upp.


Hästägaren ska nedan informera om Hästen är krubbitare, vävare eller har andra egenskaper som kan ha betydelse för uppstallningen.

 

Hyresvärdens rättigheter och skyldigheter

 

Hyresvärden svarar för att följa vedertagna regler för god hästhållning.

Hyresvärden svarar för att stall, hagar och anläggningen i övrigt är i gott skick.

Hyresvärden skall inneha sedvanliga försäkringar, såsom t.ex. brand- och ansvarsförsäkringar

Hyresvärden äger rätt att flytta hästen till annan plats i stallet.

Hyresvärden äger rätt att flytta hästen till annan hage.

Hyresvärden äger rätt att tillkalla veterinär utan hästägarens medgivande och på dennes bekostnad om hyresvärden anser så vara nödvändigt.

 

Hyresgästens skyldigheter

Hyresgästen är skyldig att följa reglerna på anläggningen. Om hyresgästen låter annan rida och sköta hästen är denne skyldig att tillse att gällande regler följs.

Hyresgästen är skyldig att hålla god ordning i stall och på anläggningen i övrigt.

Hästen skall följa ridskolans avmaskningsrutiner och hyresgästen svarar för kostnaderna.

Hyresgästen är skyldig att utföra stalltjänst enligt gällande schema förlagd till helg.

Hyresgästen ska vara medlem i Delsbo kör & ridsällskap samt erlägga anläggningsavgift.

Hyresgästen är skyldig att svara för hästens skötsel varje dag - eller sända ombud. 

 
Ansvar 
Hyresvärden ansvarar endast för skador på Hästägarens egendom om Hyresvärden – eller annan person som denne svarar för – har orsakat skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet.

Hyresvärden ansvarar ej för hyresgästens ägodelar.

Hyresgästen ansvarar för skador på Hyresvärdens egendom om Hyresgästen – eller annan person som denne svarar för – har orsakat skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet.

 

Överlåtelse av avtalet

Hyresgästen får inte överlåta detta avtal eller hyra ut plats i andra hand.

 

Övriga överenskommelser
Hyresvärden har panträtt i Hästen för Hyresgästens rätta fullgörande av sina åligganden enligt detta avtal, bl. a. innebärande att Hästen ej får avflyttas förrän Hyresgästens samtliga skulder är till Hyresvärden är helt reglerade.

Exempel:

Vill du flytta din häst den 1 juni måste du säga upp stallplatsen den 1 maj

 

Avtalstid

 
Avtalet löper from: ____________________________

Avtalet löper tills vidare med 1 månads ömsesidig uppsägningstid.

Uppsägning ska ske vid månadsskifte.

Om endera parten väsentligt bryter mot bestämmelserna i detta avtal eller andra regler i stallet kan avtalet hävas av den andra parten med omedelbar verkan.

 

Avtalet upprättas i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

 

 

Välkomstbrev med regler och bestämmelser

 

Hejsan Hästägare!

 

Tack för att Du valt att ge den ideella föreningen Delsbo Kör- & Ridsällskap förtroendet att sköta din häst!

DKRS har ca 250 medlemmar och har personal för att sköta stallar, hästar och anläggning på bästa sätt måndag till lördag (lördag 7-12) dagtid. Resterande helg sköts via ett stalltjänstsystem med hästägare, ridskolans lektionsryttare och vuxna handledare.

Ridskolan ger Dig och Din häst goda förutsättningar att utvecklas tillsammans, här finns det mesta på plats. Du har tillgång till banor och ridhus och dessutom ger det en trevlig gemenskap att vara många hästintresserade på en och samma plats.

--------------------------------------------------------------------------------------

Här nedan följer info som kan vara bra inför Din och Din hästs ankomst till ridskolan.

 

Förberedelser inför uppstallning;

ANSÖK OM STALLPLATS

Lämna in en ansökan om att du önskar uppstallning på ridskolan (skriftligt eller via mail).

Ansökan skall innehålla:

Namn

Adress

Tel

Mailadress

Hästens namn

Önskad uppstallningsform

Tidsperiod

Exempel vad just du som medlem i den ideella föreningen DKRS kan bistå med

 

Vi kontaktar dig om du och din häst blivit antagna och gör därefter en kreditupplysning. Därefter inleder vi samarbetet enligt nedanstående text:

 

HYRESKONTRAKT

Ett hyreskontrakt ska upprättas mellan dig och någon ur ridskolans personal.

Hästens pass och vaccinationsintyg ska uppvisas för personalen och samtidigt även kopieras.

 

NYCKEL TILL PRIVATHÄSTSADELKAMMARE 

Lös ut nyckel till privathästsadelkammaren på kontoret. Depositionsavgift 500kr.

Du ansvarar för att låsa efter dig varje gång du varit in i sadelkammaren. Nyckeln får ej förvaras gömd på ridskolan. Ridskolan ansvarar ej för olåst dörr i privatsadelkammaren. Du får ej göra en kopia på nyckeln utan medgivande från personal.

 

HYRA

Hyra faktureras i förskott. Du betalar en administrationsavgift.

På förfallna belopp löper dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

HAGE M.M.

Samtala med stallpersonalen om vilken hagplats som är aktuell och be gärna någon i personalen att visa Dig runt. Berätta för personalen om det är något särskilt de skall tänka på vid hantering av Din häst.

Skriv in kortfattad men lättförståelig info om din häst på whiteboardtavlan i stora stallet. Plats för tillfällig information finns under "Meddelanden" på samma tavla. Sätt också en lapp med den tillfälliga infon på hästens boxdörr.

Hästar trivs i första hand tillsammans - vi ser helst att hästägare kommer överens om att ha hästar ihop.

 

STALLTJÄNST 

Privathästägarna är skyldiga att ha hand om stalltjänsten på röda dagar samt lördag eftermiddag och kväll samt söndagar. På söndagarna har hästägaren en handledarroll och sköter stalltjänsten med ridelever och dess föräldrar. En lista upprättas och du får själv fylla i de datum du ska ha stalltjänst. Alla delinackorderade privathästägare ska ha samma antal stalltjänsttillfällen.

 

PARKERING 

Fråga var Du kan parkera Ditt släp. Var beredd att få flytta på det till annan plats på anläggningen när det blir snö.

Personbilar parkeras i första hand nedanför mangårn. Personalen har parkeringsplatserna vid ridhusets kortsida. På planen vid utebanan parkeras i första hand bilekipagen med släp.

 

TORKRUM 

Kolla med personalen så Din häst får en täckesplats i torkrummet (3 hästar/stång).

 

ÖVERSYN

Torka ur vattenkopp och krubba innan Du flyttar in med Din häst.

 

VACCINATION & AVMASKNING

Vaccinera Din häst mot influensa, stelkramp (och gärna botulism).

Hästen skall vara avmaskad senast tre dagar innan den anländer till DKRS och kommer sedan att följa DKRS avmaskningsprogram.

 

HÖKASSAR 

Dubehöver MINST 3 kassar. Märk tydligt kassarna med hästens namn, och skriver även vilket mål kassen kommer att innehålla (morgon/lunch/kväll).

Det kan vara bra att ha ett par kassar i reserv. 

Ett tips är att skaffa kassar i avvikande färg så blir det lätt att hålla reda på dem.

Kassar som inte används förvaras prydligt på din plats i sadelkammaren.

 

STALLREGLER & ANLÄGGNINGSPOLICY & DJURSKYDDSBESTÄMMELSER

Läs igenom dessa och följ dem.

 

RUNDVANDRING

Boka tid med någon av hästägarna om du känner någon eller be personalen hjälpa dig att boka en "guidad-tur" på anläggningen.

Sök gärna upp gruppen ”DKRS nya Medlemsuppstallning” på Facebook

 

Ordna sedan med följande saker:

 

FYLL I FODERKORTET

 • UTFODRING Skriv tydligt på foderkortet om utfodring .
 • KALLHYRA ELLER DELINACKORDERING: Ange på kortet vilken typ av avtal du har 
 • NAMN & TELEFONNUMMER: Ägarens namn och telefonnummer skall framgå tydligt
 • ÖVRIG INFORMATION: Skriv kort om t.ex. om hästen ska ha täcke eller inte. Glöm inte bort att märka täcken synligt och tydligt.

 

PENNA

För enkelhetens skull är det bäst att Du har en egen tunn “permanent-penna“ att skriva med samt sprit att sudda med. Allt text ska vara tydlig och lätt att läsa.

 

HINKAR och KRAFTFODER

Kraftfoder ges på morgonen till alla uppstallade hästar.

Ställ hink med färdiguppmätt foder i fodervagn i respektive stall.

Eget kraftfoder ska förvaras i tättslutande behållare i foderrummet på logen. 

Hinkar skall märkas med hästens namn samt vilket mål de skall ges.

Avpassa hinkens storlek efter givan (det kan bli trångt i fodervagnen med många stora hinkar). Om du har box med öppning för kraftfoder så skall du kontrollera så din hink går in genom hålet.

Kraftfoderhinkarna hålls rena på in- och utsida och rengöres av hästägaren.

 

FODERTUNNOR/-BEHÅLLARE

Införskaffa lämplig tunna/behållare för kraftfoder. Tänk "compact living" och bygg på höjden. Satsa på behållare med lock eftersom det annars kommer damm och en och annan mus i ditt foder. Behållaren skall märkas med hästens namn. Hinkar som används för tillredning av foder skall rengöras innan de får ställas i foderkammaren.

Om Du köper flera fodersäckar och ej får plats med dem i din behållare så skall dessa förvaras uppe på höskullen på anvisad plats.

 

MÄRK UTRUSTNINGEN

Märk dina saker väl och ha överseende med att det är ett ridskolestall där saker lätt byter platser.

 

SJUKVÅRDSARTIKLAR

Köp in sjukvårdsartiklar till Din häst, sjukvårdsskåpet i stora stallet är endast avsett för ridskolehästarna.

 

RESERVTÄCKE & -GRIMMA

Inhandla reservtäcke (om hästen använder täcke) och reservgrimma som alltid hänger framme på hästens box.

 

ANLÄGGNINGSAVGIFT & MEDLEMSKORT

Medlemsavgift och anläggningsavgift skall lösas av alla som tecknar uppstallningsavtal.

 

 

För att allt skall fungera så är det bra om Du: 

 

STALLGÅNGAR

För uppbindning på DKRS stallgångar skall du först läsa anslagna regler och följa dessa. 

Tänk på att kl 7.30-8.30 samt 14.30-17.00 är tider som det inte passar bra att ställa upp hästen på stallgångarna, boka hovslagare eller veterinär, det är rörelse i stallarna då vid ut- och insläppen.

 

Det finns fyra olika uppställningsplatser på gångar. I stora stallet finns en på vardera gången och en på spolplatsen. Sen finns det också en under mangårn. På några andra ställen får man inte ställa upp hästen. Tänk på att varje box har en uppbindning som går finfint att använda.  

 

SAMARBETE

Det underlättar för Dig om Du kommer överens med övriga som har delinackordering om att turas om med insläpp.

  

Tänk också på att:

  

INFORMATION

Skriv kortfattad och enkel information om din häst. Håll koll så informationen på foderkortet och på din rad på whiteboardtavlan överensstämmer. Långa texter kan vara svåra att tyda och förstå och det blir lätt missförstånd av personal eller helgstalltjänst då.

  

KOMMUNIKATION 

Tala direkt med personalen om det är något du funderar över eller är missnöjd med - givetvis också om det är något du är speciellt nöjd med :). Håll en god kommunikation med personalen och alla som finns runt Dig och Din häst. Fråga gärna om Du undrar något, inga frågor är dumma.

 

DAGLIG TILLSYN

Förutom den dagliga skötseln som utförs av personalen så skall hästen av ägare/fodervärd etc. skötas och visiteras.

 

FÖREBILD
Du kommer att bli en förebild för många barn och unga, Du och Din häst kanske till och med blir idoler för vissa, det är därför viktigt att du följer ridskolans stallregler, anläggningspolicy och föregår med gott exempel.

 

GÖDSEL

Ta upp gödsel på stallgångar och sopa efter dig när du haft din häst uppbunden samt efter hovvård och sopa ihop hösilage efter du vägt upp.

 

PERSONALEN

Personalen har ej möjlighet att ta in Din häst till hovslagaren, veterinären för hovvård, vaccination etc. Givetvis gör vi det om hästen akut skadats. Det ingår inte heller att personalen lägger på täcke mitt på dagen (om det börjar regna o.s.v.).

 

TÄCKEN

Läs och följ djurskyddsbestämmelser angående täcken. Se till att de ligger väl och avpassas efter väder och temperatur. 

Om Din häst skall ha täcke nattetid så måste täcket vara försett med gjordar och bensnören/rumpsnöre så det ligger stadigt. Ett stalltäcke bör också ha ett blankt material på insidan bogen så friktionsskador undviks.

Om Din häst skall bära täcke ute så skall aktuellt täcke finns framhängt på morgonen. Se till att det finns två torra täcken framhängda vid hästens box som den kan ha ute. Ett ordinarie och ett reserv. Finns inget täcke att lägga på går hästen ut utan täcke. Häng inga andra täcken där, risk för att förväxling sker.

 

STRÖ

DKRS använder torv till alla hästar. Om du ej vill ha det av ngn anledning så köper du in eget strömedel. Inget avdrag görs på hyran.

Bädden skall vara tjock så att ej betonggolvet kommer fram, var givmild när du lägger in. Snåla när du mockar.  

Släng aldrig skräp gödselstacken.

 

GROVFODER

Ridskolan använder i första hand hösilage som grovfoder, om Din häst ej kan äta det så köper Du in hö själv. Vi gör inget avdrag på hyran för detta.

Grovfoder skall förvaras på skullen efter samtal med personal.

 

BETE/ABONNERA PÅ STALLPLATS

Om hästen står kvar på ridskolan under sommaren (i rasthage eller beteshage så erlägges full delinackorderingshyra).

Om Din häst skall bort från klubben en period på t.ex. bete på sommaren så kan Du välja att abonnera på Din stallplats genom att betala 500 kr/månad. Ridskolan har dock möjlighet att hyra ut boxen i andra hand till exempelvis tävlingar o.s.v. den tid som Din häst är borta. Om du abonnerar på stallplats så får du behålla din utrustning i Ditt skåp. 

Om din häst skall gå i beteshage är det viktigt att Du vänjer in hästen på gräs under vårkanten.

 

ELAGGREGAT 

Om Du drar ur kontakten till elaggregatet så är det Ditt ansvar att också sätta tillbaka den (på mangårdens baksida eller på ridhusets baksida).

 

FRÅNVARANDE HÄST VID UTFODRING
Rider Du eller om hästen ej finns på angiven plats vid utfodringstillfället så ansvarar Du själv för att Din häst får mat.

 

HÄST INNE PÅ MORGONEN

Om Din häst skall stanna kvar inne någon morgon så ansvarar du själv för utsläpp.

 

UTERITT

Skriv på whiteboardtavlan om du rider ut och ungefär var så stalltjänsten vet var din häst är dessutom kan du hittas om hästen skulle hem utan dig.

 

UTRUSTNINGSFÖRVARING

Det finns begränsat med utrymme att förvara utrustning på, men om vi kommer ihåg att utnyttja de avsatta platser som finns så skall det fungera. Här kommer en liten beskrivning av de platser som finns i dagsläget:

Täckeshängare: Finns i anslutning till boxarna. Där skall rätt täcke finnas framhängt för dagen (om hästen skall ha täcke).


Krok: Finns på boxdörren eller i närhet till denna. Där skall extra grimmor samt eventuellt grimskaft förvaras.

 

Skåp: Det finns skåp i privatsadelkamrarna.


Utrustning skall förvaras i skåpen, ej löst i kamrarna. Det är dock tillåtet att ha saker ovan på sitt skåp samt på skåpsdörren (t.ex. ryktkorg eller krokar på dörren). Det är ej tillåtet att hänga extra korgar i taket, ställa in extra skåp etc. i kamrarna.

Det finns begränsat med plats för utrustning på ridskolan. Förvara den utrustning du inte använder och inte får plats med i skåpet hemma.

 

Märk all utrustning tydligt, gärna med hästens namn. Vi rekommenderar chipmärkning av sadlar.

 

När det gäller betalning så vill vi undvika att hantera kontanter på ridskolan och ser helst att Du använder vårt bankgiro eller Swish så väl till stallhyra och andra avgifter.

 

Vår strävan är att vi alla hjälps åt att hålla DKRS i besöksskick och i trevlig gemenskap, det innebär att:

 • Sätter hästen och dess välbefinnande i centrum.
 • Alla hälsar på varandra.
 • Vi hjälper varandra.
 • Håller ordning och reda på våra saker och tar upp träck som hästarna lämnar på anläggning, stall, banor m.m.
 • Föregå med gott exempel.
 • Tänker på säkerheten i första hand.
 • Plockar upp skräp när vi ser något.
 • Vi talar inte illa om varandra eller varandras hästar.

 

Några gånger per år har vi ett hästägarmöte då vi samlas och fikar, pratar och har trevligt!

 

Har du Facebook får du vara med i gruppen DKRS nya Medlemsuppstallning.

Varmt välkommen till DKRS med Din häst!

 

Uppdaterad: 24 AUG 2011 09:17 Skribent: Emma Berg

Vill du vara med och sponsra föreningen? Vänligen kontakta This is a mailto link

TACK!

 

 Asplinds entreprenad AB

mail.google.com

logga...

blobid60.png

löfstrandsrör

blobid61.png

Nya Konditoriet i Delsbo

sens

 

Urban Brink

 

Postadress:
Delsbo KRS - Ridsport
Sunnansjövägen 16
82470 Delsbo

Kontakt:
Tel: 0724509908
E-post: This is a mailto link

Se all info